Varför grön rehabilitering?

Individen stärks
Det centrala i rehabiliteringen är att individen ska bli stärkt genom att delta i grön rehabilitering.
Efter rehabiliteringen ska deltagarna ha höjt sin livskvalitet och sin grad av friskhet.

Grön rehabilitering är nästa steg mot arbete eller studier och målet är att man ska kunna påbörja en arbetsprövning eller studier.

Varför grön rehabilitering?
• Den socioekonomiska beräkningen visar att kostnaden för rehabiliteringen i genomsnitt återbetalas till samhället på 15 månader. Förutsättningen är att deltagarna utan rehabilitering skulle ha varit kvar i samma grad av inaktivitet/sysselsättning under denna tid som
innan de rekryterades till grön rehab. (ISM häfte 3)

• Deltagarnas egna berättelser visar tydligt att de allra
flesta upplevt rehabiliteringen som en stor hjälp för att
återhämta sig och återgå i sysselsättning.